โครงการมิตรข้างถนน Drop-in

     งานหลักๆ คือการสอนหนังสือภาษาไทยขั้นพื้นฐาน และการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายในฝั่งพม่า กลุ่มเป้าหมายหลักๆคือ กลุ่มเด็กเร่ร่อนไร้สัญชาติที่เสี่ยงต่อการถูกค้ามนุษย์  กลุ่มสรตีเร่ร่อนที่เสี่ยงต่อการถูกทารุณกรรม กลุ่มคนพิการเร่รอนไร้สัญชาติ และกลุ่มแรงงานต่างด้าวผู้ไม่รู้หนังสือ

วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับการศึกษานอกระบบไร้พรหมแดนให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

- เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้ตะหนักถึงสภาวะเสี่ยงและสามารถป้องกันตัวเองต่อการติดต่อโรคระบาดที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น

- เพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพเป็นการเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในครอบครัวที่มีปัญหาด้านความยากจน

- เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้ตระหนักถึงความสำคัญของทักษะการใช้ชีวิต เช่นความภูมิใจในตนเอง , มีวินัยและความรับผิดชอบรวมไปถึงทักษะทางสังคม เป็นต้น

- เพื่อมีพื้นที่ปลอดภัยในการดูแลเยียวยาคนทำงานเพื่อสังคมให้มีสุขภาพกายและใจพร้อมรองรับการทำงานเชิงระบบแบบบูรณาการในการจัดการศึกษาไร้พรมแดนในเขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดเชียงราย ไปพร้อมๆกับการพัฒนาเด็กให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ

- เพื่อประสานงานด้านเด็กและสตรีที่ถูกกระทำความรุนแรงตะเข็บชายแดน กับหน่วยงาน ภาครัฐและ เอกชนในการช่วยเหลือและส่งต่อ ให้เด็กได้รับการช่วยเหลือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

1.สอนงานด้านทักษะอาชีพ

2.งานเครือข่าย

3.ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย

4.สอนหนังสือภาษาไทยขั้นพื้นฐาน

5.งานประชาสัมพันธ์ กระจายข่าวสารของทางมูลนิธิฯ จัดบูธรณรงค์ยุติความรุนแรง

6.งานครูข้ามแดน สอนทักษะชีวิตในฝั่งพม่าพื้นที่หมู่บ้านกลุ่มเป้าหมาย

Powered by MakeWebEasy.com