ประวัติความเป็นมา

ความเป็นมา

     มูลนิธิบ้านครูน้ำ ได้เริ่มดำเนินงานภายใต้มูลนิธิอาสาพัฒนาเด็ก เลขที่ ๓๒๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลโยนก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เป็นองค์กรพัฒนาเอกชน  ที่ทำงานให้ความช่วยเหลือกลุ่มเด็กเร่ร่อน เด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์  เด็กกลุ่มเสี่ยงต่อการเข้าสู่ขบวนการค้ามนุษย์ รวมถึงเด็กที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก  ในเขตอำเภอแม่สาย-  เชียงแสน  จังหวัดเชียงราย ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ และได้ส่งเสริมเด็กทางด้านการศึกษา วิชาการ และวิชาชีพ  โดยยึดหลักการทำงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เพื่อคุ้มครองสิทธิเด็ก และได้เปิดบ้านพักฟื้นฟูสำหรับเด็กกลุ่มนี้ ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๔ เป็นต้นมา และในปี พ.ศ.๒๕๕๙ ทางมูลนิธิบ้านครูน้ำได้จดหมายใหม่เป็นชื่อมูลนิธิบ้านครูน้ำเพื่อสะดวกต่อการบริหารงานและยึดหลักการเดิมซึงได้มีการปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์ดังนี้น

1. เพื่อจัดตั้งสถานสงเคราะห์เด็กและสตรีที่ขัดสนและเพื่อการศึกษาและอบรมอาชีพโดยขออนุญาตตามกฎหมาย

2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาของเด็กและเยาวชน จัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษา ตลอดจนจัดตั้งสถานการศึกษา โดยขออนุญาตตามกฎหมาย

3. เพื่อส่งเสริมและรณรงค์งานด้านสุขภาพอนามัย ด้านโภชนาการ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ให้การช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบขากภัยธรรมชาติ ภัยพิบัติ ภัยสังคมทุกรูปแบบ รวมตลอดจนสนับสนุนและช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐและเอกชนในด้านสาธารณสุข งานอนามัย หรือหน่วยแพทย์อาสาสมัครแกประชาชน

4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการต่อต้านการค้ามนุษย์ทุกรูปแบบโดยร่วมมือกับหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

5. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มสตรี เด็กเร่ร่อนและเด็กด้อยโอกาส

6. เพื่อให้ความร่วมมือกับองค์กรการกุศลสาธารณประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

7. ไม่ดำเนินกิจการเกี่ยวข้องกับการเมืองอย่างใด

วัสัยทัศน์
   การให้การบริการกับกลุ่มเด็กเร่ร่อนให้ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานและเหมาะสมกับสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเร่ร่อนชายแดน

อาสาพัฒนาเด็ก

-ช่วยเหลือเด็กเร่ร่อนกลุ่มเสี่ยงต่อการถูกค้า มีพื้นที่ปฎิบัติการอยู่ที่ จ.เชียงใหม่

ค้นพบต้นทางปัญหา

-มาจากเด็กเร่ร่อนตะเข็บชายแดนไทย – พม่า ของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย และ อ.ท่าขี้เหล็ก จ.เชียงตู ประเทศเมียมา

โครงการมิตรข้างถนน

-เพื่อทำงานช่วยเหลือเด็กเร่ร่อนต้นทางและป้องกันเด็กไม่ให้ถูกค้า อ.แม่สาย จ.เชียงราย

-ศูนย์ช่วยเหลือเด็กเร่ร่อนต้นทางผ่านโครงการมิตรงข้างถนนเข้าสู่การดูแลของมูลนิธิฯ

เปิดมูลนิธิบ้านครูน้ำ

ตั้งอยู่ที่ 321 ม. 4 ต.โยนก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150 เพื่อให้ความกับกลุ่มเป้าหมาย

 1. กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ กลุ่มเด็กและเยาวชนเร่ร่อนไม่มีคนดูแล เด็กของทาน เด็กขายดอกไม้ เด็กชาวเขา อายุแรกเกิด – 18 ปี เน้นการป้องกันกลุ่มที่มีเสี่ยงต่อโรคเอดส์

2. กลุ่มเปาหมายที่ 2 กลุ่มสตรีเร่ร่อนตะเข็บชายแดน อ.แม่สาย อ.เชียงแสน อ.เชียงของ

ขั้นตอนการรับเด็กเข้ามูลนิธิอาสาพัฒนาเด็ก เชียงราย

พื้นที่เป้าหมายหลักที่รับ อำเภอแม่สาย อำเภอเชียงแสน อำเภอเชียงของ

กลุ่มเป้าหมายที่ 1 กลุ่มเด็กเร่ร่อนไร้สัญญาติ อายุ 0-18 ปี        

1.กลุ่มเด็กที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ ต้องรับไว้ดูแลภายใน 1 วัน

2.กลุ่มเด็กที่ถูกค้ามนุษย์ ต้องรับไว้ดูแลภายใน 1 วัน

3.เด็กที่อยู่ในสถานที่ทำงานเลวร้าย จะให้การช่วยเหลือภายใน 1 อาทิตย์

กลุ่มเป้าหมายที่ 2 กลุ่มเด็กกลุ่มเสี่ยง เร่ร่อนไร้สัญญาติ อายุ 0-18 ปี

1.เด็กที่พ่อแม่ถูกจับและไร้ที่พึ่งจนต้องออกมาเร่ร่อน จะต้องรับเด็กภายใน 1 อาทิตย์

กลุ่มเป้าหมายที่ 3 กลุ่มส่งต่อจากองค์กรเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน (กลุ่มสตรีและเด็กที่ถูกกระทำความรุนแรง)

1.ศูนย์ OSCC ต้องรับไว้เป็นการชั่วคราว และ ส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com