ข่าวประชาสัมพันธ์
 
กิจกรรมโครงการมิตรข้างถนน

มีเป้าหมายการทำงาน
1.การทำงานด้านเครือข่าย
- ทำฐานข้อมูลด้านเด็กร่วมกันของแต่ละองค์กร เพื่อพัฒนาข้อมูลเด็กเร่ร่อนให้เป็นไปตามระบบที่ได้มาตรฐานตรงกัน
- เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของคนทำงาน
- ส่งเสริมงานวิจัยด้านเด็กเร่ร่อน
2.เปิดเป็นศูนย์การศึกษาไร้พรมแดน
- สอนภาษาไทยขั้นพื้นฐาน
- ส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายได้รับวุฒิการศึกษา ในระบบ กศน.
- สอนทักษะการใช้ชีวิตการเอาตัวรอดจากสภาวะเสี่ยงในด้านต่างๆ

 

กิจกรรมช่วงปิดภาคเรียน


กิจกรรมช่วงปิดภาคระหว่าง เดือน มีนาคม - พฤษาคม 2561
- กิจกรรมกลุ่มสี
- กิจกรรมเข้าบวชสามเณรภาคฤดูร้อน
- กิจกรรมค่ายทักษะชีวิต

 

กิจกรรมการอบรมสื่อให้กับกลุ่ม “เยาวชนเชียงราย” จ.เชียงราย


เพื่ออบรมให้กลุ่ม “เยาวชนเชียงราย” เป็นนักสื่อสารที่สามารถดึงจุดเด่นของตัวเองหรือโครงการที่ทำออกมานำเสนอได้อย่างน่าสนใจ โดยใช้รูปแบบและวิธีการสื่อสารที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และสามารถเลือกใช้ช่องทางในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

 

กิจกรรมมูลนิธิบ้านครูน้ำ

กิจกรรมด้านการศึกษา

การยกระดับคุณภาพการศึกษาเป็นรากฐานสำคัญของการ พัฒนาชีวิตเด็กและเยาวชน มูลนิธิบ้านครูน้ำเน้นและสนับสนุนเด็กทุกคนเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน มุ่งเน้นการอ่าน ออกเขียนได้ คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหานำความรู้ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และทางมูลนิธิบ้านครูน้ำเน้นให้เด็กในโครงการได้รับการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ เพื่อให้เกิดผลสำเร็จตามแผนพัฒนาด้านการ ศึกษาของชาติในการพัฒนาคน พัฒนาประเทศและเพื่อเป็นไปตามนโยบายของมูลนิธิฯ
 
กิจกรรมด้านงานอาชีพ
 
กิจกรรมบำบัดและเสริมทักษะงานอาชีพ
- กิจกรรมศิลปะบำบัด
- นวดจัดกระดูก
- กิจกรรมการงานอาชีพ ทำกล้วยฉาบ ,ทำกล้วยทอด
- กิจกรรมตัดผมชาย
- กิจกรรมการทอผ้า,ทำน้ำยาล้างจานและแยมผลไม้
- กิจกรรมประชุมและนั่งสมาธิบำบัดจิต
 กิจกรรมด้านสุขภาพ
 
มูลนิธิบ้านครูน้ำในปี2560การให้ความสำคัญในการส่งเสริมการบริการด้านสุขภาพ ทางมูลนิธิบ้านครูน้ำจึงได้ทำการตรวจสุขสุขภาพเบื้องต้นประจำวันเพื่อเป็นการเอาใจใส่กับกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในบ้านพักอย่างเหมาะสม ทั้งการเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานของภาครัฐ และเด็กๆทุกคนของทางมูลนิธิฯมีความสุขในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย เติบโตขึ้นอย่างมี ศักดิ์ศรีและมีส่วนร่วมในการผลันดันให้เด็กมีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายกับโรงพยาบาลรัฐทำให้กลุ่มเป้าหมายเข้ารับบริการกับทางโรงพยาบาลภาครัฐได้ง่ายขึ้น มูลนิธิบ้านครูน้ำ ส่งเสริมให้ ทุกคนในสังคมตระหนักถึงสิทธิที่เด็กพึงได้รับ สนับสนุน ให้เด็กทุกกลุ่มได้แสดงความคิดเห็นและตัดสินใจในเรื่อง ที่มีผลกระทบต่อชีวิตของพวกเขา ทั้งนี้เพื่อความอยู่ดีมีสุขของเด็กและ เยาวชนไทยตามแผนพัฒนาเด็กและ เยาวชนแห่งชาติ
 
กิจกรรมด้านเกษตร
 
กิจกรรมเกษตรปลอดสารพิษแบบพอเพียง
- ปลูกผักปลอดสารพิษ
- กิจกรรมเกษตรทำนาอินทรีย์แบบพอเพียง
- เลี้ยงไก่พื้นเมือง
- เลี้ยงเป็ด
- เลี้ยงปลาในกระชัง
ไม่พบอัลบัม
ร่วมเป็นกำลังใจกับเด็กมูลนิธิบ้านครูน้ำ
 สามารถร่วมบริจาคได้ที่

 
มอบเส้นทางฝันเพื่อเด็กชายขอ
ร่วมสมทบทุนในโครงการมูลนิธิบ้านครูน้ำได้ที่ บัญชีมูลนิธิบ้านครูน้ำ เลขที่บัญชี 705-0-15404-1 สาขาเชียงแสน ธนาคารกรุงเทพ 
 
ให้โอกาสทางศึกษาแก่เด็กชายขอบ การศึกษาไร้พรมแดน
 
ท่านสามารถให้การสนับสนุนโครงมิตรข้างถนน Drop-in แม่สาย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการทำการเปิดการเรียนสอนให้กับกลุ่มเป้าหมายทั่วไปที่สนใจอยากเรียนภาษาไทยหรือเข้าเรียนหลักสูตรร่วมกศน.แม่สาย 
 
Cycling
 
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
 
Parachute
 
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
Powered by MakeWebEasy.com